1. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova 2023–2027

1. kolo příjmu žádostí

Operace:

34.73 Investice do zpracování zemědělských produktů

49.75 Zahájení činnosti mladého zemědělce

33.73 Investice do zemědělských podniků

51.77 Inovace při zpracování zemědělských produktů

53.77 Podpora operačních skupin a projektů EIP

16. kolo PRV – 1.1.1 Vzdělávací akce, 1.2.1 Informační akce

Seznam záměrů:

a) zemědělské podniky MSP

b) zpracovatelské podniky MSP 

c) zpracovatelské + zemědělské podniky velké

Příjemce dotace: 

zemědělský podnikatel

výrobce potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu, nebo výrobce krmiv

Forma podpory:

přímá nenávratná dotace 30 -60%

Příjem plných žádostí:

22.8.2023 - 12.9.2023

Částka výdajů, ze kterých je stanovena dotace, na jeden projekt:

100 000 Kč - 30 000 000 Kč

Způsobilé výdaje pro zpracovatele:
 •  pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální
  úpravu, balení, značení výrobků (kutr, řezačka, nastřikovačka, narážka, klipsovačka,
  masírka, balička…)
 •  výstavba, modernizace a rekonstrukce budov
 •  investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných
  surovin vznikajících při zpracování s výjimkou odpadních vod
 •  investice vedoucí ke zvyšování a monitorování kvality produktů
 •  investice související s uváděním vlastních produktů na trh (výstavba a rekonstrukce
  prodejen, pojízdné prodejny, stánky, prodej ze dvora, vybavení prodejen, dopravní
  prostředky pro dovoz ke konečnému spotřebiteli)
 • investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu
 • dopravní prostředky pro rozvoz potravin a krmiv
Způsobilé výdaje pro zemědělce:
 • výstavba a rekonstrukce ustájovacích prostor a chovatelských zařízení,
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro druhotné produkty živočišné výroby vč. jejich úpravy a zpracování,
 • výstavba a rekonstrukce skladovacích prostor pro krmiva a/nebo steliva pro přímou spotřebu v podniku9,
 • pořízení technologií pro živočišnou výrobu
 • výstavba a rekonstrukce staveb a pořízení technologií pro posklizňovou úpravu, skladování a expedici (vč. čištění, třídění, balení apod.) rostlinné produkce (kromě obilovin a olejnin) včetně technologií na čištění technologických vod,
 • pořízení technologie skladování obilovin a olejnin,
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí sadů včetně protikroupových a protidešťových systémů a ochranných sítí proti ptactvu,
 • výstavba a rekonstrukce nosných konstrukcí chmelnic,
 • tyto investice do nové výsadby révy vinné10: o výstavba nosných konstrukcí o pořízení sadbového materiálu
 • výstavba a rekonstrukce skleníků, fóliovníků, kontejneroven včetně souvisejících technologií, kromě závlahových systémů,
 • výstavba a rekonstrukce dalších zahradnických a speciálních staveb včetně souvisejících technologií dočasná úložiště vyzvednutého sadebního materiálu (klimatizované haly, chladicí boxy apod.), pařeniště, stacionární kompostéry, pěstírny hub, školky na ovocné, okrasné druhy včetně révy vinné, okrasných rostlin a sadby chmele, školky pro pěstování matečnic rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě,
 • nákup speciálních mobilních strojů pro zemědělskou výrobu,
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech zemědělských budov
 • retenční nádrže
 • obecné náklady spojené s přípravou a realizací projektu:
 • dokumentace ke stavebnímu řízení
 • konzultace k vypracování a administraci Žádosti o dotaci
 • mobilní oplocení
Kritéria přijatelnosti projektu
 • mikro, malý, střední nebo velký podnik
 • území celé ČR mimo hl. města Prahy
 • splnění bodového ohodnocení za preferenční kritéria
 • lhůta vázanosti projektu na účel trvá 5 let od data převedení dotace

Telefon

+420 776 714 480

E-mail

info@activegrant.cz

Adresa

Na Rybníčku 521/56, Předměstí, 746 01 Opava